Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
252. Par nolikuma Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvārī apstiprinātajā nolikumā “Lielvārdes novada valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksai sadales komisijas nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Komisijas veidlapa 

253. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
254.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumā Nr.302

“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
Lēmums
255. Par piedalīšanos projekta “Apkārt Rīgai- vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā Lēmums
256.

Par nolikuma Nr.10 “Auto - foto orientēšanās sacensības “Lielvārdes josta”” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums 

Dalībnieka reģistrācijas lapa

257.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pilnvarojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā

Lēmums
258.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums
259. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lielvārdē Lēmums
260.

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Tematiskais plānojums „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns”” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums
261.

Par finansējumu tīmekļa bāzētas ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājuma iegādei un inženiertīklu infrastruktūras datu apkopošanai un ievadīšanai sistēmā

Lēmums
262. Par grozījumiem 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.208 “Par projekta pieteikuma “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” Lēmums
263.

Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums
264. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” centralizētā ūdensvada pārbūvei Lēmums
265. Par finansējumu tīmekļa vietnes EDURIO abonēšanai Lēmums
266.

Par SIA „QUE RICO” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Lāčplēši 11/34 (Raiņa iela 48C)

Lēmums
267.

Par SIA „DAVO” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu

Lēmums
268.

Par S.R. parādu apmaksu

Lēmums
269.

Par S.S. parādu apmaksu

Lēmums
270.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 23C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības domājamās daļas iegādi pašvaldības vajadzībām

Lēmums
271.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silamala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
272.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un tām funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai

Lēmums
273.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.27 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
274.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.51 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
275.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.52 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
276.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
277.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.98 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
278.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.113 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
279.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
280.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
281.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Andim Pētersonam

Lēmums
282.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Andrai Sparānei

Lēmums
283.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Klaudijai Irmijašai

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu