Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, kas tiek īstenots ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Kas var iesniegt projektus?

Jaunatnes organizācija; biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Kas ir projekta mērķa grupa?

Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.-4.kursa audzēkņi ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Pētījumu liecina, ka biežākie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk PMP) riski ir – grūtības mācībās, motivācijas trūkums, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas u.c.

PMP nopietni ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu profesionālajā jomā, radot sociālās problēmas un sociālās atstumtības risku.

Kāds ir projektu mērķis?

  1. Palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  2. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Kādas aktivitātes var iekļaut projektā?

Pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personības pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 30.oktobris, Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070

Finansējums: vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 EUR. Pieejams finansiāls atbalsts 3 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3-18 mēneši

Konkursa dokumenti:

NOLIKUMS_Lielvārdes pašvaldība.pdf

 PIELIKUMS NR. 1_Prevences_intervences_plans_Lielvarde.doc

PIELIKUMS NR.2-3_ IESNIEGUMA VEIDLAPA.docx

PIELIKUMS NR.4_PMP APLIECINAJUMS.docx

PIELIKUMS NR.5_VERTESANAS KRITERIJI.docx

Vairāk informācijas par projektu : www.pumpurs.lv

Video rullītis: http://www.pumpurs.lv/jauniesu-projekti/

Konsultācijas par projektu konkursu (iepriekš piesakoties) var saņemt pie Lielvārdes novada pašvaldības kontaktpersonām:

Inga Reķe, tel.nr.: 26334028 ‌, e-pasts: inga.reke@lielvarde

Agnese Vovčenko, tel.nr.: 26614729, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


 X