Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma “Baseini”, kadastra numurs 7448 002 0852, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, platība 2,16 hektāri, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 50,00 (piecdesmit eiro un nulle nulle centi) par vienu hektāru gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un nomas termiņu astoņi (8) gadi.

Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2018.gada 22.oktobra pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldība (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads,  vai  Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldē, pie sekretāres, Daugavas iela 6, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,  vai  pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv

IZSOLES NOTEIKUMI
 X