Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

1.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2. pielikums

3. pielikums

2.

Par iekšējo noteikumu Nr. 1 "Par kārtību, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā,kādā tiek izsniegtas amatu savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem Lielvārdes novada pašvaldībā"

Lēmums

Noteikumi nr.1

3.

Par iekšējo noteikumu Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu sadarbība un kompetences darbā ar nepilngadīgajiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.2

4.

Par iekšējo noteikumu Nr.3 "Grozījumi "Ētikas kodeksā"" apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.3

5.

Par nolikuma Nr.1 "Grozījumi Ētikas komisijas nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

6. 

Par nolikuma Nr.2 "Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

7.

Par iekšējo noteikumu Nr. 4 “Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.4

8.

Par nolikuma Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

9.

Par nolikuma Nr.4 "Grozījumi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

10.

Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 ”Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.-2024.gada izstrādes uzsākšanu”

Lēmums

Pielikums

11.

Par Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu

Lēmums
12.

Par Ineses Zaporožecas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva

Lēmums
13.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu sarunām ar Chaves reģiona pašvaldību

Lēmums
14.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2019.gadam apstiprināšanu

Lēmums
15.

Par Lielvārdes novada pašvaldības komisiju un darba grupu darba samaksas noteikšanu

Lēmums
16.

Par darba algas likmes noteikšanu Lielvārdes novada Sporta centra direktoram

Lēmums
17.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centra treneru atalgojumam

Lēmums
18.

Par Lielvārdes novada domes 28.12.2018. lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 12.pielikuma precizēšanu

Lēmums

Pielikums

19.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā Nr.228 Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums
20.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.141 "Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu"

Lēmums
21.

Par programmas "Latvijas skolas soma" finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018./2019.m.g. 2.semestrim

Lēmums
22.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumā Nr.483 “Par Lielvārdes novada pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanai”"

Lēmums
23.

Par grozījumiem Lielvārdes nov.domes 29.11.2017.lēmumā Nr.542“Par piedalīšanos un līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” īstenošanai”

Lēmums
24.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/089 “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” realizācijai

Lēmums
25.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūrai "Jumpravas pašvaldības aģentūra" nodotā "Viņķelmanes grants karjera" uzņemšanu pašvaldības bilancē

Lēmums
26.

Par Jumpravas kultūras nama telpu nodošanu bezatlīdzībā biedrībai “Jumpravas māmiņu klubs”

Lēmums
27.

Par Lielvārdes novada Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lielvārdes attīstības fonds”

Lēmums
28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J. Š. par īpašumu "[..]"

Lēmums
29.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
30. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
31. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
32. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
33. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un tām funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai Lēmums
34. Par pašvaldības kustamās mantas - lietota apkures katla UK 800 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai Lēmums
35. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
36. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. F. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
37. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
38. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
39. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
40. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
41. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
42. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
43. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
44. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
45. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
46. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
47. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
48.

Par finansējuma nodrošināšanu Lielvārdes novada sociālā dienesta mikroautobusa iegādei

Lēmums
49.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā

Lēmums
50.

Par grozījumiem Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

Lēmums
51. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 23A un Puškina iela 41A, Lielvārdē, pirmpirkuma tiesībām Lēmums
52. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līgumu Lēmums
53. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
54. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
55. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
56. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
Lēmuma nr.Lēmuma nosaukumsLēmumi
0.


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu