Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

 

 1. gada 29.novembrī pieņemts ekspluatācijā pašvaldības autoceļš Ceriņu iela, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
 2. gada 3.decembrī pieņemta ekspluatācijā pašvaldības autoceļa Nr.3 Pamati - Lejasplošas pārbūve km 0.00 - km 1.50, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
 3. gada 10.decembrī BVKB sastādīja aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā Avotu ielā 2, Lielvārdē, Lielvārdes pamatskolas jumta pārbūvei.
 4. gada 11.decembrī noslēdzās iepirkums Elektroenerģijas piegāde Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Lielvārdes novada pašvaldībai ar 2019.gada 1.janvāri elektrību piegādās AS Latvenergo, Jumpravas pašvaldības aģentūrai SIA JA Power.
 5. gada 12.decembrī noslēgts līgums būvprojekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzībai Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukcijas pārbūvei. Līguma izpildes termiņš – 2019.gada 12.jūnijs, būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz līdz 2019.gada 16.janvārim.
 6. Būvniecības informācijas sistēmā lietā BIS-65576-630 2018.gada 17.decembrī akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija "Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Pūt vējiņi", autostāvvieta, Slimnīcas ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā". Izstrādāts būvprojekts, sagatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma procesa uzsākšanai.
 7. gada 18.decembrī Lielvārdes novada būvvaldē saņemts akcepts par būvdarbu pabeigšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma būvniecībai un objekta pieņemšanu ekspluatācijā ar atliktiem darbiem: mākslīga seguma krāsošanas un marķēšanas darbi, šķēpu mešanas sektora iezīmēšana, teritorijas labiekārtošanas darbi (zālāja atjaunošana, melnzemes piebēršana), skatītāja tribīņu uzstādīšana un Gunāra Priedes ielas atjaunošanas darbi. Atlikto darbu izpildes termiņš – 2019.gada 10.maijs.
 8. gada 19.decembrī Lielvārdes novada būvvaldē izskatīšanai iesniegts Lāčplēša laukuma pārbūves paskaidrojuma raksts ar būvniecības ieceres dokumentāciju 1.grupas būvei – skvēram.
 9. gada 19.decembrī Lielvārdes novada būvvaldē izskatīšanai iesniegts Lāčplēša laukuma pārbūves paskaidrojuma raksts ar būvniecības ieceres dokumentāciju 1.grupas būvei – skvēram ar bērnu rotaļu ierīcēm.
 10. Noslēdzies iepirkums Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Saņemti divi piedāvājumi, notiek iesniegto piedāvājumu izskatīšana.
 11. Noslēdzies iepirkums Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm. Tika saņemti 7 piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt līgumu uz diviem gadiem ar SIA “Informācijas drošības aģentūra” par piedāvāto līguma summu 8480 EUR bez PVN (nepieciešamais finansējums 2019.gadam – 5140 EUR bez PVN, 2020.gadam – 3340 EUR bez PVN).
 12. Noslēdzies iepirkums jaunas kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) iegādei Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Mūsa Motors Rīga”, par automašīnas Renault Trafic iegādi, līgumcena 16482 EUR bez PVN. Kopā saņemti 3 piedāvājumi.
 13. Noslēdzies iepirkums jauna mikroautobusa ar pacēlāju iegādei Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Mūsa Motors Rīga”, par automašīnas iegādi, līgumcena 34080 EUR bez PVN. Kopā saņemti 5 piedāvājumi.
 14. gada 6.decembrī izsludināts iepirkums Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (SAM 4.2.2.ietvaros), iesniegšanas termiņš 28.12.2018.
 15. Administrācija joprojām (no 2018.gada aprīļa) nav aizpildīta vakance - Ceļu ekspluatācijas inženieris.

 

Informācija sniegta domes sēdē 2018. gada 28. decembrī

 Izpilddirektora vietniece, izpilddirektora p.i. L. Zariņa

 

 

 X