Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
193. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Lielvārdes novada izglītības iestādēm” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

194.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

195.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

196.

Par pieteikuma "Lielvārdes tautas tērpa kultūrvēsturiskā nozīme " iesniegšanu nemateriālā kultūras mantojuma elementu izvērtēšanai

Lēmums
197.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumā Nr.31 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

Lēmums
198.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.decembra lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 5.pielikumā, 11.pielikumā un 15.pielikumā

Lēmums
199.

Par Baibas Runčas atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums
200.

Par Ingas Škapares iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amatā

Lēmums
201. Par Ginta Tempelfelda iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amatā Lēmums
202. Par Jutas Dzenes ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
203.

Par Vitas Poles ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmums
204.

Par dzīvojamās mājas Avotu iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Avotu nams 7”

Lēmums
205.

Par grozījumiem 2015.gada 12.augustā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP.10.1-9/15/13

Lēmums
206.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
207.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, kadastra Nr.74640030111, sadalīšanu

Lēmums
208. Par projekta pieteikuma “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
209.

Par papildu finansējuma piešķiršanu “Lāčplēša kapu” kapličas, vārtu, kapu kancelejas ēkas un zvana torņa atjaunošanas būvdarbiem

Lēmums
210.

Par Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu un finansējuma nodrošināšanu 2020.gada budžetā līguma saistību izpildei

Lēmums
211.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas teritorijas iežogošanai

Lēmums
212. Par finansējumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Lēmums
213.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas

RENAULT MASTER atsavināšanu izsolē
Lēmums
214.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Meža gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 3.kvartāla 1.nogabalā atrodošās mežaudzes cirsmas atsavināšanu

Lēmums
215.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
216.

Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 1L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
217.

Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
218.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Dz. V.

Lēmums
219.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. L.

Lēmums
220.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. G.

Lēmums
221.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. T.

Lēmums
222.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu M. U.

Lēmums
223.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
224. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu Lēmums
225.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2019.gada 11.februāra lēmuma Nr.13 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā A. S.” apstrīdēšanu

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu