Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada dome ir saņēmusi VPII “Pūt vējiņi” 16. grupas bērnu vecāku pārstāvju iesniegumu ar lūgumu informēt VPII “Pūt vējiņi” vecākus par Kaibalas skolas ēkas tehniskā stāvokļa pārbaudes gaitu.

Vecāki jau iepriekš tika informēti, ka 2017. gada 5. aprīlī Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektors veica skolas ēkas “Kaibalas skola” ekspluatācijas pārbaudi un sagatavoja atzinumu, kurā bija aizrādījumi par pārbaudē konstatēto iespējamo neatbilstību ēkas ekspluatācijas drošībai, bet kurā netika izdarīta atzīme par “ēkas ekspluatācijas aizliegumu līdz bīstamības novēršanai” vai atzīme par “ēkas vai atsevišķu telpu ekspluatācijas aizliegumu …”.

Augusta sākumā Lielvārdes novada pašvaldība saņēma 2017. gada 28. jūlija Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu Nr.4-2.5-17/371 par nepieciešamību veikt Kaibalas skolas ēkas papildus tehnisko izpēti, nosakot tehniskās izpētes veikšanas termiņu līdz 2018. gada 31. martam, Lielvārdes novada pašvaldība nekavējoties izsludināja iepirkumu eksperta izvēlei, lai veiktu padziļinātu tehnisko izpēti.

Tomēr, veicot izglītības iestāžu apsekošanu pirms jaunā mācību gada sākuma 25. un 29. augustā, apskatot otrā stāva telpas Kaibalas skolas ēkā, kur bija plānots izvietot VPII “Pūt vējiņi” bērnu grupiņas, tika konstatēta grīdas deformācija.

Lai pasargātu Kaibalas pirmsskolas izglītības iestādes bērnus no iespējamā apdraudējuma, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore 2017. gada 30. augustā izdeva rīkojumu Nr. LNO/1.2-1/17/117 “Par Kaibalas skolas ēkas slēgšanu”. Par situāciju Kaibalas skolas ēkā 30. augusta domes sēdē tika informēti domes deputāti, bet septembra sākumā arī VPII “Pūt vējiņi” bērnu vecāki gan Kaibalā, gan Lielvārdē.

Apzinoties situācijas nopietnību, 2017. gada 1. septembrī Lielvārdes novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Būvniecības valsts kontroles birojam ar lūgumu atkārtoti apsekot Kaibalas skolas ēku. Ēkas atkārtota apsekošana tika veikta 6. septembrī. Lielvārdes novada pašvaldība 26. septembrī saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) Atzinumu Nr.4-2.1-2017-208-4405 par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi, kurā tika izdarīts ieraksts “Nekavējoties jāaizliedz ēkas kabinetu (telpas Nr.13 un Nr.37 pēc Lietas) ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai”

2017. gada 28. septembrī iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Livland Group” par ēkas padziļinātas tehniskās izpētes veikšanu divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas – tātad, šis slēdziens, kurā tiks norādīti nepieciešamie pasākumi un risinājumi ēkas turpmākas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, pašvaldībai jāsaņem līdz 2017. gada 28. novembrim. Lai kontrolētu līguma izpildes termiņu un nosacījumu ievērošanu, 4. oktobrī pašvaldībā notika tikšanās ar SIA “Livland Group” pārstāvjiem, kurā eksperti iepazīstināja ar līguma izpildes starpziņojumu – ēkas “Kaibalas skola” padziļinātas tehniskās izpētes Atzinuma projektu.

Atzinuma projektā eksperti ir ieteikuši virkni darbu, kuri būtu jāveic būves īpašniekam, kā arī ieteikumu “līdz pārbūves darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā aizliegt 2. stāva telpu ekspluatāciju”.

Pēc ekspertīzes gala slēdziena saņemšanas dome lems par pašvaldības tālāko rīcību un informēs VPII “Pūt vējiņi” vecākus un darbiniekus par risinājumiem un termiņiem, kā iepriekš vienojāmies.

Ne dome, ne pašvaldība nav informētas par šonedēļ notikušo darbinieku sanāksmi VPII “Pūt vējiņi”, kā arī neuzņemas atbildību par vadītājas I. Mazitānes pausto informāciju un viedokli. Pašvaldība nav pilnvarojusi I. Mazitāni sniegt informāciju par filiāles “Kaibalas skola” tehnisko stāvokli, kamēr nav saņemts gala slēdziens un tāmes.

Lielvārdes novada dome ir darījusi visu iespējamo, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” Kaibalas filiāles bērnu drošību un izvairītos no iespējamā apdraudējuma bērnu veselībai.

Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Smalkā
 X