Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (valodas prasmi norādīt Europass CV, atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektiem;
 • zināšanas vispārējās izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office un izglītības informatizācijas datu bāzēm;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Papildu tiks vērtēta:

 • darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo 3 gadu laikā;
 • profesionālā pilnveide pēdējo trīs gadu laikā.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 • nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
 • vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • sagatavot iestādes budžetu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas; nodrošināt iestādes lietvedību;
 • nodrošināt vispārējās izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu.

Piedāvājam:

 • amatalgu 1320 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • normālo darba laiku;
 • darba vietu – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Gaismas ielā 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālās pilnveides apliecinājumu kopijas pēdējo trīs gadu periodā;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Konkursa nolikums publicēts Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv.

Dokumentus līdz 2018. gada 16. februāra plkst.12:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora amatu”.

Informāciju par vakanci un konkursa norisi pretendenti var saņemt pa tālruni 65020828.

NOLIKUMS
 X