Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
382. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi grozījumi

Paskaidrojuma raksts

383. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.10 “Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

384. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.__“Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

385. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

386.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi 

Paskaidrojuma raksts

387. Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 "Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

388. Par nolikuma Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

389. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta aktualizētā Darba plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Darba plāns

390.

Par Ginta Tempelfelda atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums
391. Par Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

392. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta" būvniecības iepirkuma rezultātu apstiprināšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
393. Par papildu finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums

Tāme

394. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - traktortehnikas nodošanu turējumā
SIA “Lielvārdes Remte”
Lēmums
395. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - autotransporta nodošanu turējumā SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
396. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nodošanu turējumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

397. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.94 "Par dalību projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā" un finansējuma sadalījuma apstiprināšanu" Lēmums
398.

Par grozījumiem 2019.gada 30.martā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.LNMMS 4-1/19/12

Lēmums
399.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūrenes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
400. Par likvidējamās Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras debitoru parādu administrēšanas procesa nodošanu un pilnvarojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” Lēmums
401.

Par  sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”AI Auto” parādu dzēšanu

Lēmums
402. Par komercsabiedrības SIA ”LENNEWARD rabbitry” parādu dzēšanu Lēmums
403. Par SIA „LENNEWARD rabbitry” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Rezidence” Lēmums
404. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. P. par īpašumu [..], Lielvārdes novadā Lēmums
405.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. M.

Lēmums
406.

Par atlaides piemērošanu telpu nomai basketbola komandai “Lielvārde”

treniņu procesam

Lēmums
407. Par Lielvārdes novada Sporta centra organizēto Lielvārdes novada sporta sacensību un pasākumu dalības maksu noteikšanu Lēmums
408. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas organizētā starptautiskā konkursa “Vispārējās klavierēs” dalībniekiem Lēmums
409. Par grāmatas “Lielvārdes teātris otrajā simtgadē 1974-2018” realizācijas cenas noteikšanu Lēmums
410.

Par prēmiju Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Lēmums
411. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.decembra lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” Lēmums
412. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar I. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
413. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
414. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
415. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
416. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Dz. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
417. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
418. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
419.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
420. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu Lēmums
421. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
222. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma
pagarināšanu
Lēmums
423. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu Lēmums
424. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu