Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

PPP biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu no 8.03.-8.04.2019. rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei.

Īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Projekti īstenojami PPP biedrība "Zied zeme" darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) sarakstu;
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja šāds līgums vai rakstiska vienošanās ir spēkā). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju;
 • Projekta idejas novitāte (oriģinalitāte) VRG darbības teritorijā;
 • Izpētīta un aprakstīta darbības joma, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīti un aprakstīti citi dalībnieki (pakalpojuma, sabiedriskās aktivitātes nodrošinātāji), kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/lietotāja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Informācija par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Aprakstītas aktivitātes, kas notikušas ne agrāk, kā 1 gadu pirms projekta iesniegšanas, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti. Projektam pievienoti šo faktu pamatojoši dokumenti;
 • Par projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem;
 • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība.

Projektu īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana - Projektu iesniegumus var iesniegt no 2019. gada 8. marta līdz 8. aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Informācija un konsultācija - Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar projektu vadītāju Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu