Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

155.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidāciju

Lēmums

156.

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Īstenošanas un uzraudzības kārtība

Stratēģija

Pašreizējās situācijas raksturojums

Rīcības plāns

Investīciju plāns

157.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

158.

Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

159.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Komisijas nolikums

160.

Par komisijas izveidošanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai     

Lēmums

161.

Par atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa amata

Lēmums

162.

Par iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa amatā

Lēmums

163.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Žannai Stajevskai

Lēmums

164.

Par piedalīšanos projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr.9.2.1.1/15/I/001)

Lēmums

165.

Par 2000.gada 30.jūnijā noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./3 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārjaunošanu

Lēmums

166.

Par 2007.gada 14.jūnija līguma Nr.8-2/7-07 “Par nedzīvojamo telpu nomu Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” termiņa pagarināšanu

Lēmums

167.

Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu

Lēmums

168.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

169.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

170.

Par nekustamā īpašuma Muižas iela A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

171.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, nekustamajā īpašumā "Viņķelmane", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

172.

Par Lielvārdes novada pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodikas un apstiprināšanas kārtības apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

173.

Par pašvaldības līdzfinansējumu interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei citu pašvaldību izglītības iestādēs

Lēmums

174.

Par naudas balvas piešķiršanu florbola komandai Lielvārde/FatPipe

Lēmums

175.

Par naudas balvu piešķiršanu Lielvārdes novada individuālajiem sportistiem

Lēmums

176.

Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam

Lēmums

177.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums

178.

Par papildu finansējumu tirgus laukuma izveidei Lielvārdē

Lēmums

179.

Par finansējuma avota maiņu Lēdmanes pamatskolas ēkas vienkāršotai atjaunošanai

Lēmums

180.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda kvējuma naudas dzēšanu S. B. par īpašumu "Jaundimdāni"

Lēmums

181.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.106 “Par piedalīšanos projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Lēmums

182.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

183.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – SIA “LIELVĀRDES REMTE” nodotās kustamās mantas  – automašīnas VW LT uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē

Lēmums

184.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas VW LT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

Lēmums

185.

Par Lielvārdes novada pašvaldības uzskaitē reģistrēto pašvaldības ceļa “Autoceļš A6-Lipsēni”, Jumpravas pagastā, posmu

Lēmums

186.

Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta “Bruģēšanas darbi Lielvārdes pamatskolā” realizācijai

Lēmums

187.

Par finansējumu projekta “Būvdarbi pašvaldības PII “Pūt vējiņi” autostāvvietas Slimnīcas ielā Lielvārdē izbūvei” realizācijai

Lēmums

188.

Par Ingas Reķes  atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums

189.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

190.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

191.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Kasparam Kreimanim

Lēmums

192.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Tomam Akmeņlaukam

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu