Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
289. Par noteikumu Nr.11 “Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

290. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Lēmums
291. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gada 1.semestrim Lēmums
292. Par Progresa pārskata par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2018.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Progresa pārskats

293. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Parka iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

Darba uzdevumi

Līgums

294. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
295. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
296. Par nekustamā īpašuma “Ziedaverkas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
297. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Asteres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
298. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.63”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
299. Par finanšu saistību izpildes nodrošināšanu mikroautobusa iegādei operatīvajā līzingā Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām Lēmums
300. Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
301. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lēmums
302. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Lēmums

Izdevumi

303. Par atļauju Lēdmanes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu Lēmums
304. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu biedrībai “FK ĶEGUMS” telpu nomu Jumpravas pamatskolā Lēmums
305. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pamatskolai Lēmums
306. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” Lēmums
307. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadiona nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram Lēmums
308. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai Reķei Lēmums
309. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora Jāņa Šimanovska atbrīvošanu no amata Lēmums
310. Par grāmatas “Elza Bērziņa “Ikdienība un zilais putns”” realizācijas cenas noteikšanu Lēmums
311. Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” norēķinu konta AS “SEB bankā” pārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības turējumā Lēmums
312. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2019. gada septembra- decembra mēnešiem Lēmums
313. Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem Lēmums
314. Par Lielvārdes novada pašvaldības VPII “Pūt vējiņi” vadītājas Ilzes Mazitānes atbrīvošanu no amata Lēmums
315. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Lielvārdē Lēmums
316. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu Lēmums
317. Par F. M dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī [..], Lielvārdes novadā Lēmums
318. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
319. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
320. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
321. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
322. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu