Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
228.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4. un 5. pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

229.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

230.

Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu

Lēmums
231.

Par Lielvārdes novada pašvaldības privātuma politikas apstiprināšanu

Lēmums

Privātuma politika

232.

Par Lielvārdes novada pašvaldības sīkdatņu izmantošanas politikas apstiprināšanu

Lēmums

Sīkdatņu politika

233.

Par noteikumu Nr.9 “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Iekšējie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

234.

Par noteikumu Nr.10 “Iekšējā trauksmes celšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

Pielikums

235.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.205  

Lēmums
236.

Par lokālplānojuma, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” sastāvā esošo zemes vienību teritorijām Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

237.

Par zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480010066 (nekustamais īpašums “Vilciņi-1’) sadalīšanu

Lēmums

Grafiskais pielikums

238.

Par nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

239.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.474 “Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu

Lēmums
240.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr. 447

“Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu”

Lēmums
241.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr. 448

“Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”

Lēmums
242.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
243.

Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
244.

Par Lielvārdes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
245.

Par Lēdmanes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
246.

Par dalības maksas noteikšanu nometnes “Latviskā dzīvesziņa” dalībniekiem

Lēmums
247. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
248.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
249.

Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra lēmuma Nr.53 “Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu” atcelšanu

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu