Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
332. Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums

Tāme

333.

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes

2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošo noteikumu grozījumi 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

334.

Par instrukcijas ,,Par inventarizāciju veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

Veidlapa

335.

Par nolikuma Nr.11 “Konkursa “Lielvārdes novada Jauniešu gada balva”

nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Konkursa nolikums 

336. Par iekšējo noteikumu Nr.12 “Par pašvaldības atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai Lielvārdes novadā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

337.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Artim Munduram

Lēmums
338.

Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” apstiprināšanu

Lēmums
339.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 29.maija lēmumā Nr.155 "Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras"Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra" likvidāciju"

Lēmums
340. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

Līgums

341.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Spīdolas iela 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums
342.

Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Latvian Amusement Agency”

Lēmums
343.

Par 2019.gada 7.jūnija Pārjaunojuma līguma Nr.LNP/10.1-2/19/3 2000.gada 30.jūnijā noslēgtajam Nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.LNP/8-2./3 pārjaunošanu

Lēmums
344.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.[..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
345.

Par nekustamā īpašuma “Artēziskais urbums pie Ozoliņiem”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
346.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Individuālais augļu dārzs Nr.3”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
347.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viņķelmanes grants karjers”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
348.

Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2019.gada 4.oktobra lēmumā Nr.330 “Par nekustamā īpašuma “Mazkaktiņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

Lēmums
349.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

Pielikums

Grafiskie pielikumi 

350.

Par zemes vienības Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640090022 nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā

Lēmums

351.

Par Andreja Pumpura ielas atzara uz īpašumu Andreja Pumpura ielā 24, Lielvārdē, iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē

Lēmums

352.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

353.

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

354.

Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

355.

Par nomas maksas atlaides piešķiršanu telpu nomai angļu valodas nodarbībām

Lēmums

356.

Par atlaides piemērošanu telpu nomai bērnu deju kolektīva nodarbībām

Lēmums

357.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S.R. par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

358.

Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.K. par īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

359.

Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” autostāvvieta Slimnīcas ielā, Lielvārdē”

Lēmums
360.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai

Lēmums
361.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu individuālās sportistes A.R.R. mātei R.L.

Lēmums
362.

Par projekta Nr. 9.2.21/15/I/002 “Deinstitucionalizācijas un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (107459) budžeta tāmes palielinājumu

Lēmums
363.

Par līdzfinansējumu biedrībai “Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” projekta

“Biedrības “Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” organizēto jauniešu nometņu mobilitātes nodrošinājums” īstenošanai

Lēmums
364.

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē”

Lēmums
365.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.13 ,,Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības politika” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

366.

Par nekustamā īpašuma – [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
367.

Par grozījumiem 2019.gada 4.oktobra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.323

“Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” katlu mājas pārbūvei”

Lēmums
368. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu Lēmums
369. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā [..] Lēmums
370. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu [..] Lēmums
371.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Andim Pētersonam

Lēmums
372. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Veltai Ozoliņai Lēmums
373. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Ilgai Vetšteinai Lēmums
374.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Kasparam Loginam

Lēmums
375. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Sarmai Lasei Lēmums
376.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Didzim Pučam

Lēmums
377. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Vijai Dzērvei Lēmums
378. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Inesei Neretai Lēmums
379. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Diānai Keivišai Lēmums
380. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Marinai Ivanovai Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu