Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

96.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 16.novembra vēstuli Nr LND3-8.1/18/676 “Par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem” apstrīdēšanu

Lēmums

97.

Par iekšējā audita ziņojuma izskatīšanu

Lēmums

98.

Ziņojuma  "Par pamatkapitāla palielināšanu SIA ‘’Lielvārdes Remte” izskatīšana

Lēmums

99.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu Z.A.P

Lēmums

100.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

101.

Par Ingas Reķes iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatā

Lēmums

102.

Par grozījumiem domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.618 “Par finansējuma piešķiršanu SIA’’ Lielvārdes Remte” projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā)”

Lēmums

103.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.22 “Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”  precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

104.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.3 par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

105.

Par Lielvārdes novada domes iekšējo noteikumu Nr. 6 “Iepirkumu organizēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

106.

Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums

107.

Par Līgas Zariņas izlēgšanu no Lielvārdes novada Administratīvās komisijas sastāva

Lēmums

108.

Par Vitas Poles iekļaušanu Lielvārdes novada administratīvās komisijas sastāvā

Lēmums

109.

Par saskaņojumu derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanai nekustamajā īpašumā “Dzelmes”, kadastra apzīmējums 74480050112

Lēmums

110.

Par Jumpravas internātpamatskolas nosaukuma maiņu

Lēmums

111.

Par Valdemāra pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

112.

Par grozījumiem 2018.gada 14.novembrī noslēgtajā Deleģēšanas līgumā Nr. LNP10.1-9/18/26 (3-8/2018/421)

Lēmums

Vienošanās

113.

Par 2001.gada 2.aprīlī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./33 par nedzīvojamo telpu nomu Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārjaunošanu

Lēmums

114.

Par atvieglojumu piešķiršanu telpu nomas maksai “LNSKAF/Lielvārde” basketbola komandas treniņu procesam

Lēmums

115.

Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Vizbuļu meža labiekārtošana”

Lēmums

116.

Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Brīvdabas kino Lielvārdē”

Lēmums

117.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumam no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projekta konkursā

Lēmums

118.

Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums

119.

Par dalības maksas noteikšanu LdNKC rīkotajos tematiskajos tirdziņos 2019.gadā

Lēmums

120.

Par Jumpravas pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

121.

Par dzelzsbetona plākšņu  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites konta 2119 - pārējie materiāli

Lēmums

122.

Par nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmpirkuma tiesībām

Lēmums

123.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Lēmums

124.

Par nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.140", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

125.

Par nekustamā īpašuma "Vecozoliņi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

126.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

127.

Par pamatlīdzekļa – zemes - izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības bilances

Lēmums

128.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Sandrai Pudānei

Lēmums

129.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvja dalībai starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu