Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Lielvārdes novada būvvalde (zemes ierīcības inženiere)
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, būvvalde pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, valsts tiešās pārvaldes iestāde, pašvaldības attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Zemes ierīcības likums;
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums;
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
Aizsargjoslu likums;
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1.    Iesniegums;
2.    Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
3.    Zemes gabala robežu plāna (-u) kopija (-as) ar norādītām robežpunktu koordinātēm un iezīmētām sarkanajām līnijām
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Nav
Administratīvais process  
Pārsūdzības iespējas  
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • klātienē,
  • pa pastu
Pakalpojuma saņemšanas veids:
  • klātienē
  • pa pastu
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads: Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070;
Tālrunis: +371 65053570, Fakss: +371 65053336
e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 12.45-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu