Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests nodrošina atbalstu personām, kurām saskaņā ar sociālā darba speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams pakalpojums aprūpei mājās atbilstoši aprūpes I- IV līmenim.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pakalpojumu aprūpei nodrošina: personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma, fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku, vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību. Sociālais dienests klientam nenodrošina sociālo aprūpi 24 stundas diennaktī. Krīzes situācijā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pakalpojumu aprūpei mājās ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un kuru kopā dzīvojošu personu ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro EUR  uz vienu personu mēnesī un kurām saskaņā ar sociālā darba speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes I- IV līmenim. Personai, kura dzīvo viena un kurai nav kopēji izdevumi par uzturu un mitekli ar citām personām, ienākumu līmenis noteikts vidēji 320,00 euro uz vienu personu mēnesī, izvērtējot ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem uz vienu ģimenes locekli mēnesī.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 1. Iesniegums.
 2. Iztikas līdzekļu deklarācija.
 3. Ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un aprūpes nepieciešamību.
 4. Citi pakalpojuma kārtošanai nepieciešamie dokumenti.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam var ietvert:

 1. Kombinēto aprūpes mājās pakalpojumu;
 2. Noteikta laika aprūpi mājās;
 3. „Drošības pogas” pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvs atbalsts un palīdzība 24 h diennaktī;
 4. Citus pakalpojumus, pamatojoties uz noteikto veicamo darbu apjomu.

Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Personai piešķiramā aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts četros līmeņos:

 • I līmenim pakalpojuma apjoms – ne vairāk kā 4 stundas nedēļā;  
 • II līmenim pakalpojuma apjoms – ne vairāk kā 6 stundas nedēļā;   
 • III līmenim pakalpojuma apjoms – ne vairāk kā 12 stundas nedēļā;    
 • IV līmenim pakalpojuma apjoms – ne vairāk kā 35 stundas nedēļā.  
Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas .

Brīdinājums:

Gadījumos, kad klients neatbilst noteiktajiem kritērijiem līgumu par aprūpi slēdz un samaksu par aprūpi veic aprūpējamā persona (klients) vai tā likumīgie apgādnieki.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
 • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
 • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Saskaņā ar noslēgto aprūpes līgumu, aprūpētājam atalgojumu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai pārskaita aprūpētāja norādītajā kredītiestādes kontā.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu