Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība jūlijā saņēma iedzīvotāju iesniegumu ar aicinājumu Lielvārdes novada domes sēdē atkārtoti izskatīt jautājumu par 10. klases atvēršanu Jumpravas vidusskolā 2016./2017.mācību gadā. Iesniegums tika izskatīts 2016. gada 19. jūlijā Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas (turpmāk tekstā - Komiteja) sēdē, piedaloties Jumpravas vidusskolas direktorei Rutai Dišereitei, Jumpravas vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājam Jurim Skudram un iedzīvotāju pārstāvim Tomam Širovam.

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12. punktā ir noteikts, ka, uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā, pašvaldības dibināta izglītības iestāde nodrošina izglītojamo skaitu 10. klasē, kas ir ne mazāks par 18 vai kopējo izglītojamo skaitu 10.–12. klasē, kas ir ne mazāks par 48.

Šie valstī pieņemtie noteikumi izstrādāti ar mērķi radīt tiesisku regulējumu, kas veicinātu pašvaldību kā izglītības iestāžu dibinātāju atbildīgu lēmumu pieņemšanu par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla turpmāko attīstību, ņemot vērā demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju blīvumu novadā. Pašvaldībām ir noteikts minimālais skolēnu skaits 10. klases atvēršanai, neatkarīgi no tā, vai pašvaldība būtu vai nebūtu gatava pati finansēt šīs vidusskolas klases uzturēšanu.

Lielvārdes novada pašvaldība jau 2014./2015. mācību gadā uzsāka saraksti gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan ar Latvijas Pašvaldību savienību, lai panāktu objektīvu kritēriju piemērošanu, nosakot skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi un minimālo skolēnu skaita noteikšanu 10.klasē izglītības iestādēm, kas atrodas Lielvārdes novada lauku teritorijā.

Jautājumā par skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novadā esam panākuši labvēlīgu vienošanos mūsu novada pedagogiem. Par minimālo skolēnu skaita noteikšanu 10.klasē vienošanās netika panākta.

Apzinoties iespējamos riskus par nepietiekamo skolēnu skaitu 10. klasē, 2016./2017. mācību gadā, domes vadība, pašvaldības izglītības speciālisti, Jumpravas vidusskolas administrācija un Skolas padome savlaicīgi uzsāka nepieciešamās aktivitātes, lai nodrošinātu vajadzīgo skolēnu skaitu. Tika organizētas tikšanās ar 9.klases skolēniem Lielvārdes novadā un kaimiņu novados, uzrunāti potenciālo skolēnu vecāki, rīkotas atvērto durvju dienas.

Vēlmi uzsākt mācības Jumpravas vidusskolas 10.klasē 2016./2017. mācību gadā izrādījuši 10 skolēni, iesniedzot iesniegumus Jumpravas vidusskolā. Tas nozīmē, ka 2016./2017. mācību gadā vidusskolas posmā,10.- 12. klasē, mācītos 32 izglītojamie. Šāds skolēnu skaits nenodrošina MK noteikumos noteikto kritēriju izpildi klases atvēršanai, un Jumpravas vidusskola nesaņemtu mērķdotāciju 10.klasē strādājošo pedagogu darba algām un sociālajām iemaksām, kā arī valsts finansējumu mācību līdzekļiem.

Lai savlaicīgi informētu sabiedrību un lai sniegtu iespēju izvēlēties alternatīvu izglītības iestādi skolēniem, kuri izrādījuši vēlmi 2016./2017. mācību gadā uzsākt mācības Jumpravas vidusskolas 10.klasē, 2016.gada 27.aprīlī Lielvārdes novada dome pieņēma lēmumu - 2016./2017.mācību gadā neatvērt 10.klasi Jumpravas vidusskolā.

Šis lēmums neietekmē 11.un 12.klases mācības Jumpravas vidusskolā, turklāt, ja 2017./2018. mācību gadā vēlmi mācīties Jumpravas vidusskolas 10. klasē izrādīs vismaz 18 skolēni, 10.klase tiks atvērta.

Jumpravas vidusskolas administrācija un Skolas padome, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību, turpinās meklēt risinājumus, lai radītu jauniešos interesi izvēlēties Jumpravas vidusskolu vispārējās vidējās izglītības iegūšanai. Aicinām arī novada iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties šī jautājuma risināšanā.

Ja līdz 2016./2017. mācību gada sākumam Jumpravas vidusskola saņemtu vismaz 18 skolēnu iesniegumus, tad domes lēmumu 2016./2017. mācību gadā neatvērt 10.klasi Jumpravas vidusskolā varētu pārskatīt.

 

VIEDOKĻI

Jumpravas vidusskolas direktore Ruta Dišleitere:

„Lai arī cik liela būtu mana kā skolas direktores vēlme nodrošināt, ka visi Jumpravas vidusskolas 9.klases absolventi turpina izglītību savas skolas 10.klasē, es izprotu, respektēju un nenosodu neviena skolēna izvēli mācīties kādā citā skolā, jo zinu, ka, mācoties tur, tiks realizētas viņu vēlmes efektīvāk tuvināties savas izvēlētās profesijas apguvei.

Jumpravas vidusskolas pastāvēšanas atbalstam savāktie 327 iedzīvotāju paraksti nenoliedzami apliecina sabiedrības vēlmi iesaistīties izglītības jautājumu risināšanā, atbalstu un gribu palīdzēt Jumpravā saglabāt vidusskolu. Taču skolai saistoši ir Ministru Kabineta noteikumi Nr.591, kuros norādīts, lai varētu atvērt 10.klasi, Jumpravas vidusskolai ir nepieciešami vismaz 18 skolēnu vai viņu vecāku iesniegumi, kas apliecina pārliecinošu vēlmi mācīties Jumpravas vidusskolā. Šobrīd skola ir saņēmusi tikai 10 skolēnu iesniegumus, kas ne tuvu nav pietiekami, lai varētu komplektēt 10.klasi, un skolai nav pārliecinošu ziņu, ka šo interesentu loks varētu palielināties.

Ar pilnu pārliecību apgalvoju, ka Jumpravas vidusskolā ir atbilstoša mācību vide, profesionāli pedagogi un atbalsta personāls, kā arī vēlme turpināt vidusskolas klašu izglītošanu, ja vien savā pulkā izdotos uzņemt 18 desmitās klases vidusskolēnus.

Augustā, uzsākot jauno mācību gadu, skolas kolektīvs nopietni plānos savas prioritātes 2016./2017.mācību gadam, tai skaitā vidusskolas posma saglabāšanai Jumpravas vidusskolā. Būtiska loma skolas tālākas darbības plānošanā būs karjeras izglītības konsultantam, kura vadībā kopā plānots aicināt skolēnus, vecākus, skolotājus, deputātus, lai mērķtiecīgi komandā strādātu un savlaicīgi veidotu skolēniem optimālu tālākās izglītības redzējumu.”

 

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe:

„Kopš Lielvārdes novada izveidošanas 2009. gadā, vidusskolēnu skaitam novada vidusskolās ir tendence samazināties. Šai tendencei ir gan ekonomiski, gan sociāli cēloņi, kā rezultātā skolēnu skaits visā valstī, tai skaitā arī Lielvārdes novadā, ir būtiski samazinājies. Ir bijuši gadi, kad abās novada vidusskolās ir bijis diezgan grūti nokomplektēt 10.klases.

2014.gadā, kad Lielvārdes novada pašvaldība izstrādāja novada izglītības attīstības programmu turpmākajiem pieciem gadiem ( 2015.-2020.), tika ņemti vērā gan skolēnu skaita rādītāji novada skolās, gan izglītības programmu piedāvājums atbilstoši bērnu vajadzībām, gan riski, kas rodas, samazinoties bērnu skaitam.

Plānojot Jumpravas vidusskolas attīstību kopā ar skolas direktoru, skolotājiem un vecākiem, saskatījām draudus vidusskolas klašu pastāvēšanai. Un tam bija vairāki iemesli, pirmkārt - valsts prioritāte ir veicināt pēc iespējas ātrāku jauniešu orientēšanu uz profesijas ieguvi, kā rezultātā arvien vairāk jauniešu pēc 9.klases absolvēšanas izvēlas apgūt profesiju profesionālajos kompetenču centros. Šogad no 16 Jumpravas vidusskolas 9.kl. absolventiem 6 ir izvēlējušies iegūt profesionālo izglītību, bet vēlmi turpināt mācības 10. klasē izteikuši tikai pieci skolēni (skolas dati uz 29.07.). Otrkārt – valstī notiekošā skolu tīkla optimizācija un ar to saistītās izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz skolēnu skaitu, atverot 10.klasi. Pēdējos gados klasi varēja atvērt, ja tajā bija vismaz 8 skolēni, taču, ja skolēnu skaita normu paaugstina, skaitliski mazās vidusskolas nevar izpildīt noteiktos kritērijus. Vienlaicīgi skolai jānodrošina arī laba izglītības kvalitāte.

Lai piesaistītu jauniešus, ar pašvaldības atbalstu Jumpravas vidusskola, līdztekus vidējās izglītības programmai, piedāvā jauniešiem apgūt bezmaksas autovadītāju kursus un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Lielvārdes novada pašvaldība labāko vidusskolēnu atbalstam nodrošina ikmēneša stipendijas, lai veicinātu augstus mācību sasniegumus, kā arī pašvaldība atbalsta skolas iniciatīvas, lai modernizētu skolas vidi un uzlabotu mācību procesu. Šoruden 10.klasi Jumpravas vidusskola neatvērs, jo arī pēc iedzīvotāju organizētās parakstu vākšanas akcijas, jauni iesniegumi, kuros jaunieši izteiktu vēlmi mācīties Jumpravas vidusskolas 10.klasē, nav saņemti.

Lielvārdes novada pašvaldība nodrošinās bērnu bezmaksas nokļūšanu līdz skolām novada teritorijā, lai vidējo izglītību jaunieši varētu iegūt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.”

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu