Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs  

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums 

Bērnu un rīcībnespējīgo mantisko interešu un tiesību aizsardzība.

Pakalpojuma būtības īss apraksts 

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:

 1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
 2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
 3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz € 14228,80) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
 4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
 5. Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz € 14228,80) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
 6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
 7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
 8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
Pakalpojuma saņēmējs 

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) 

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 

Atkarībā no izskatāmā jautājuma:

 • Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums - oriģināls.
 • Bērna dzimšanas apliecība - kopija.
 • Miršanas apliecība - kopija.
 • Mantojuma saraksts - kopija.
 • Mantojuma apliecība - kopija.
 • Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija.
 • Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu - kopija.
 • Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu - kopija.
 • Darījuma līguma projekts.
 • Nekustamā īpašuma novērtējums - kopija.
 • Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas 

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi 

Nav

Piezīmes

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process 

Ir

Pārsūdzības iespējas 

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Atgādinājums 

Ik gadu, ne vēlāk par 1. februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību.

Brīdinājums 

Saskaņā ar Civillikuma 333. pantu bāriņtiesa var par tās rīkojumu un lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem naudas sodu līdz simt latiem.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija  

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi 

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veidi 

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs 
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00; 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu