Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests izvērtē un nosaka atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa uz 3 mēnešiem, ja persona ir darba spējīga vai vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbaspējīgs, izņemot nestrādājošas personas ar I u II grupas invaliditāti, un uz 6 mēnešiem, ja persona nav darba spējīga vai neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbaspējīgs, vai ģimenē ir nestrādājošas personas ar I vai II grupas invaliditāti vai bērns.

Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu mājsaimniecību, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu.

Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar I un II grupas invaliditāti, trūcīgas mājsaimniecības statusu nosaka uz 3 mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 6 mēnešiem.
Beidzoties minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas mājsaimniecības statusu pēc atkārtotas dokumentu iesniegšanas.


Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, būtiski mainās ģimenes (personas) materiālā un sociālā situācija, Sociālais dienests var izvērtēt trūcīgas mājsaimniecības atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no jauna.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi dzīvesvietu Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (1.Pielikums no Ministru Kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus Iztikas līdzekļu deklarācijā 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
  6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
  7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

Atgādinājums:

Klienta pienākums ir: sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem; nekavējoties ziņot par pārmaiņām finansiālajos un sociālajos apstākļos; aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus; sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:

Mājsaimniecība vai mājsaimniecības persona nekvalificējas sociālās palīdzības un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, ja mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu slieksnim un materiālā stāvokļa līmenim.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020837
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu