Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Laulību reģistrācija
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to dzimtsarakstu nodaļā ir jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas brīža. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Laulību personas var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas.
Ja personas vēlas noslēgt  laulību baznīcā, tām jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiek pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti un dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi. Šī izziņa jāiesniedz attiecīgajā baznīcā.
Laulību ceremonija var notikt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, tai piemērotā vietā.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR, kurām nav Civillikuma 32.-38. pantam norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013.not.Nr.761"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
MK24.09.2013.noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtie maksas pakalpojumi

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu.
3) ja persona, kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja- jāiesniedz oriģināls;
4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls;
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 darba dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR MK 24.09.2013.noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

Svinīgas laulību/ kāzu jubilejas ceremonijas organizēšana Dzimtsarakstu nodaļas telpās:

  • Ar mūziķa piedalīšanos: 97,50 EUR;
  • Ar mūziķu piedalīšanos: 165 EUR;

Svinīgas laulību ceremonijas organizēšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:

  • Bez mūziķu piedalīšanās: 100 EUR;
  • Ar mūziķu piedalīšanos: 163,50 EUR;

Piemērojamās atlaides:

  • 30 % apmērā, ja viens pieteicējs ir deklarēts Lielvārdes novada teritorijā;
  • 50 % apmērā, ja abi pieteicēji deklarēti Lielvārdes novada teritorijā;
  • 100 % apmērā, ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir Lielvārdes novada teritorijā deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds;
  • 100 % apmērā zelta un dimanta kāzu jubilāri.
Piezīmes Personām ir tiesības noslēgt laulību sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts iesniegums par laulību reģistrāciju.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte) (Klients apliecina savu identitāti, piemēram, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai interneta vidē izmanto autentifikācijas līdzekļus – e-parakstu, banku autentifikāciju, lietotāja vārdu un paroli u.c.)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

Elektroniski – Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kuri vēlas noslēgt laulību, iesniegumu par laulības noslēgšanu nosūta uz dzimtsaraksti nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene - Noteiktajā dienā  tiek noslēgta laulība, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tūlīt pēc laulības reģistrēšanas tiek izsniegta laulības apliecība.Ja laulības notiek ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, laulības apliecība tiek izsniegta vēlāk, vienojoties ar laulātajiem par izsniegšanas (nosūtīšanas) veidu un laiku.
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65054700, E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
Norēķinu iespējas Lielvārdes novada pašvaldības kase;
Pārskaitījums  Lielvārdes novada pašvaldības kontā:
Reģ.Nr.90000024489;

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu