Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisija
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldības teritorijā deklarētām personām un ģimenēm.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisija:
1. Izskata personu iesniegumus par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
2. Atbild uz iesniegumiem, vēstulēm, kas saistītas ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
3. Nepieciešamības gadījumā veic personu dzīves apstākļu apsekošanu.
4. Veic personu reģistrāciju pašvaldības izīrējamo platību palīdzības reģistros.
5. Apseko atbrīvotos pašvaldības dzīvokļus.
6. Piedāvā izīrēšanai atbrīvotos pašvaldības dzīvokļus pašvaldības reģistrā reģistrētajām personām.
7. izskata personu iesniegumus par izīrējamo dzīvojamo telpu apmaiņu.
Pakalpojuma saņēmējs: Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deklarētās fiziskās personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
1. Persona, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

2. Maznodrošināts īrnieks, kas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā un 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos tiek izlikts no dzīvojamās telpas:
 • ja viņš sasniedzis pensijas vecumu vai ir darbnespējīgs invaliditātes dēļ;
 • ja ar viņu kopā dzīvo un viņa apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai arī maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ.
3. Politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas.

4. Personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir: 
 • maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,
 • maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,
 • politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas.
5. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

6. Repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi.

7. Maznodrošinātas politiski represētās personas.

8. Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

9. Maznodrošināta persona, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.

10. Maznodrošināta persona, kuras ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgie bērni un kura īrē dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz 1 cilvēku.

11. Maznodrošināta persona, kura dzīvo īrētā dzīvojamā telpā un audzina bērnu – invalīdu un dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz 1 cilvēku.

12. Pašvaldību funkciju izpildei nepieciešamajiem darbiniekiem.

13. Maznodrošinātai personai, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
 • dzīvojamās telpas, kas atrodas likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, īres līgums ar īrnieku tiek izbeigts, pamatojoties uz minētās mājas īpašnieka (izīrētāja) lēmumu veikt šīs mājas kapitālo remontu un remonta veikšana nav iespējama, īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot attiecīgo telpu, un kopš īpašuma tiesību atjaunošanas ir pagājuši vairāk nekā septiņi gadi, kā arī dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) nav paredzēts pārbūvēt par nedzīvojamo māju (nedzīvojamo telpu);
 • ar personu kopā dzīvo un tās apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni;
 • persona ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ.
14. Personai, kura nepārtraukti ir deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības teritorijā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, ja tā ir:
 • maznodrošināta persona, kura īrē vai lieto tādu tai piederošo dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kas vecākas par deviņiem gadiem;
 • maznodrošināta persona, kura ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;
 • persona, kuras īrētās dzīvojamās telpas, kuras atrodas pašvaldības teritorijā un kurās persona nodzīvojusi ne mazāk kā piecus gadus, ar sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederīgām, ja:
  1) ar personu kopā dzīvo un tās apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
  2) ar personu kopā dzīvo un tās apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

15. Persona, kura, pamatojoties uz tiesas lēmumu, kas stājies spēkā pēc Noteikumu spēkā stāšanās, ir izlikta no tai piederoša dzīvokļa vai mājas pašvaldības teritorijā par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 100 000 eiro, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja persona ir:
 • persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
 • persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti.
16. Pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamajiem darbiniekiem un uzaicinātajiem speciālistiem uz darba laiku.

17. Personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu:
 • pret lielāku vai labiekārtotāku neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājuma parāda;
 • pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu ir īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājuma parāds un persona noslēdz vienošanos par parāda apmaksu;
 • pret citu piemērotāku neapdzīvotu dzīvojamo telpu pēc ģimenes ārsta atzinuma;
 • pret citu īrēto Pašvaldības dzīvojamo telpu, Pašvaldības izīrēto telpu īrniekiem par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja personām par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājuma parāda.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

06.12.2001. likums „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
16.02.1993. likums „Par dzīvojamo telpu īri
26.02.2020. Lielvārdes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Likums „Par pašvaldībām
26.08.2009. Dzīvokļu komisijas nolikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Motivēts rakstveida iesniegums, kurā persona norāda, ka šīs personas vai laulātā (ģimenes) īpašumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, un, ka tā nav devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto Pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

2. Papildus, izvērtējot konkrēto situāciju, personas iesniedz sekojošus dokumentus vai kopijas, uzrādot oriģinālu:
 • personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa vai mājas pašvaldības teritorijā par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, kopiju;
 • personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, kopiju;
 • politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, kopiju;
 • bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas vai Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas, vai Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu vai tiesas sprieduma par aizgādību tiesību atņemšanu kopija;
 • personas ar nepilngadīgiem bērniem – bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju;
 • pensionāri – pensijas apliecības kopiju;
 • politiski represētas personas – politiski represētas personas apliecības kopiju;
 • repatrianti – repatrianta izziņas kopiju un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;
 • personas ar invaliditāti – VDEĀK izziņas kopiju;
 • personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas - izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas sodas izciešanas kopiju;
 • persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir atzīta par dzīvošanai nederīgu (avārijas stāvoklī), iesniedz sertificēta būvinženiera atzinumu;
 • personas, kuras dzīvo īrētās dzīvojamās telpās, iesniedz īres līguma kopiju;
 • lēmuma kopiju par namīpašuma atdošanu likumīgajam īpašniekam vai tiesas sprieduma kopiju par īpašuma tiesību atjaunošanu (iesniedz mājas īpašnieks);
 • pašvaldības iestādes vadītāja iesniegums, kurā izteikta nepieciešamība tās darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba laiku, vai darbinieka iesniegums, kurš saskaņots ar darba devēju.
 • Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz dzīvokļu komisijai rakstveida iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi un pievieno šādus dokumentus:
  1) dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
  2) izziņu par dzīvoklī deklarētajām personām;
  3) izziņu, ka personai par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājuma parāda.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Viena mēneša laikā
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Dzīvokļu komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Lielvārdes novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt Personu par tiesīgu saņemt likumā „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto palīdzību, ja pirms palīdzības lūgšanas Persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, proti, ne senāk kā pirms 5 (pieciem) gadiem:
 • personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;
 • personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādu, lai gan persona varēja neuzkrāt parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo ģimenes locekļu kopējie ienākumi īres līguma darbības laikā nebija zemāki par attiecīgajā mēnesī valstī noteikto viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vidējo vērtību eiro;
 • personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar to, ka persona nelikumīgi iemitina īrētajā dzīvojamā telpā citas personas, tādējādi pārkāpjot mājas iekšējās kārtības un ar personu noslēgtā īres līguma noteikumus vai arī samazinot dzīvojamās telpas platību līdz tādai platībai, kas ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku.
 • Dzīvokļu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu atteikt palīdzību, vienlaicīgi atceļot arī iepriekš savu pieņemto atzinumu vai lēmumu par palīdzības sniegšanu, šādos gadījumos:
  1) ja persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;
  2) persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai;
  3) zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai šai personai;
  4) persona viena mēneša laikā pēc Pašvaldības vai dzīvokļu komisijas pieprasījuma nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Noteikumos noteikto palīdzību;
  5) personai sniegta palīdzība, bet persona novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem;
  6) ja personai pieder cits nekustamais īpašums, no kura var gūt ikmēneša ienākumus;
  7) ja darba spējīga persona pirms palīdzības lūgšanas ilgāk kā deviņus mēnešus nestrādā algotu darbu un nav reģistrējusies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā;
  8) ja persona domes lēmumā noteiktajā termiņā nenoslēdz īres līgumu.
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2.līmenis (Apliecinātā identitāte) Uzrādot persona apliecinošu dokumentu.
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē vai pa pastu
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātienē vai pa pastu
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novada administratīvā teritorija
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis: 65053370
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdienās no 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās no 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdienās no 8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu