Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Lielvārdes novada pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, piešķirot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Personas/ģimenes nodrošināšana ar dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvojamās telpas (mājokļa) lietošanu saistītu izdevumu segšanai, tas ir:

 • Izdevumiem par obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu vai īres maksai;
 • Izdevumiem par apkures un karstā ūdens nodrošināšanai paredzēto siltumenerģiju;
 • Izdevumiem par dabas gāzi vai gāzes balonu;
 • Izdevumiem par patērēto ūdeni;
 • Izdevumiem par  kanalizācijas vai asenizācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • Izdevumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 • Izdevumiem par elektroenerģiju;
 • Izdevumiem kurināmā iegādei privātā namīpašumā;
 • Izdevumiem par skursteņslauķa pakalpojumiem.

Pabalsta apmērs:

 • līdz 200,00 euro trūcīgām ģimenēm (personām) - GMI pabalsta saņemējiem;
 • līdz 170,00 euro trūcīgām ģimenēm (personām);
 • līdz 75,00 euro maznodrošinātām ģimenēm (personām).
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt kurināmā iegādes pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā, ja ģimenei/personai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statuss.  

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Īres vai īpašumu apliecinošu dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2(Datu aizsardzības iesniegums)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc lēmuma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums:

Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu klienti var saņemt tikai trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusa laikā.  

Brīdinājums:

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas, vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.  

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
 • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
 • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020837 E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pabalstu izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai ieskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pabalstu izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Jumpravā, vai ieskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pabalstu izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai ieskaita klienta norādītajā kredītiestādes kontā. Klientiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu