Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu/ precizēšanu vai maiņu
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Lielvārdes novada būvvalde (zemes ierīcības inženiere)
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Zemes lietošanas mērķa noteikšana, precizēšana vai maiņa.
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Lietošanas mērķi nosaka, ja:
a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:
    1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
    2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst MK 20.06.2006.not.Nr.496 IV nodaļā minētajām prasībām.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas vai juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”;
Administratīvā procesa likums;
Ministru kabineta 29.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ”;
Lielvārdes novada domes 26.08.2009. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”;
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1.    iesniegums;
2.    īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
3.    zemes vienības robežu plāns un
4.    zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas,
5.    pilnvarojuma apliecinājums pilnvarotām personām (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22 dienas
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes  
Administratīvais process  
Pārsūdzības iespējas  
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātienē
Pakalpojuma saņemšanas veids: klātienē
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads: Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070;
Tālrunis: +371 65053570, Fakss: +371 65053336
e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 12.45-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu