Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Vienreizējs finansiāls pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo apbedīšanas izdevumu segšanai

17. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Daļējs pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiālais pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiāls pabalsts aizbildnim

17. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Bezmaksas transporta pakalpojumi

13. februāris 2017.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts invaliditātes seku mazināšanai personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu lietošanā

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Materiālais pabalsts Ziemassvētkos

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Daļēji vai pilnā apmērā apmaksāts veselības aprūpes pabalsts

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

14. marts 2016.
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada ...

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

14. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiāls pabalsts audžuģimenei

17. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pakalpojums aprūpei, noslēdzot aprūpes līgumu ar aprūpētāju

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Materiālais un/vai finansiālais pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem.

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Vienreizējs finansiālais pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Citi pabalsti

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Citi sociālie pakalpojumi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

25. marts 2019.
(piem. psihologa, psihoterapeita, logopēda u.c. speciālistu konsultācijas), dienas centrā, nakts patversmē, krīzes centrā u...

Sociālā dienas aprūpes centra pakalpojumi

15. oktobris 2015.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs (turpmāk –Dienas centrs) ...

Personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā u.c. iestādēs

15. marts 2016.
Pakalpojuma nosaukums: Personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā u.c. iestādēs Pakalpojuma ...
 X