Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Nr.
p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas darbības īss apraksts /nolikums
1.

Lielvārdes novada vēlēšanu komisija

Dace Skrīvele
Ruta Ozoliņa
Daiga Čuibe
Ģirts Zelmenis
Arta Ozoliņa
Daiga Valaine
Valters Pučs
Organizē Lielvārdes novada teritorijā Saeimas, pašvaldības un citas vēlēšanas, tautas nobalsošanu, referendumus

Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums
2.
Lielvārdes novada administratīvā komisija

Ojārs Lepsis

Līga Zariņa  

Andris Eglītis

Žanna Stajevska

Māris Rožāns

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas

Komisijas nolikums
3.

Lielvārdes pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Elita Ozoliņa
Anita Bērziņa
Ilze Samsone
Guna Mendziņa
Žanete Some
Organizē, veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju un ar tām saistītās zemes privatizāciju, sagatavo izziņas par Lielvārdē esošo dzīvojamo māju sadalījumu dzīvokļa īpašumos

Komisijas nolikums
4.
Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisija
Dace Kļava 
Līga Zariņa
Valentīna Zeļenko
Inese Zaporožeca
Uzskaita Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo fondu, organizē un reģistrē dzīvokļu rindas pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā, izdod administratīvo aktu par personas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt personu dzīvokļu rindā

Komisijas nolikums
5.
Lielvārdes novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija
Guna Mendziņa
Elita Ozoliņa
Daiga Valaine
Izvērtē domes un Administrācijas dokumentu vēsturisko nozīmi un nosaka tā glabāšanas termiņu

Komisijas nolikums
6.
Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija
Vita Volonte
Inga Reķe
Inga Škapare
Izvērtē fiziskas vai juridiskas personas iesniegtos dokumentus interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai un pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt licenci, anulēt jau izsniegto licenci vai pagarināt tās darbības termiņu

Komisijas nolikums
7.
Lielvārdes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija
Iveta Bergmane
Žanna Stajevska
Inese Gelte
Baiba Papāne

Izskata un pārbauda juridisko un fizisko personu iesniegumus par konkrētu personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Pieņem lēmumus šajos jautājumos

Komisijas nolikums
8.

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvā

padome

Andris Eglītis

Ruta Liepiņa

Irēna Arāja

Māra Driksna

Ilze Skudra

Apbalvojumu padome apkopo saņemtos pieteikumus GODA LIELVĀRDIETIS, GADA NOVADNIEKS un ATZINĪBA piešķiršanai un ievāc nepieciešamo informāciju par pretendentu, izvērtē nopelnus. Izvērtējot pretendentus, padome iesniedz domes deputātiem atzinumu ar pretendentu nopelnu izvērtējumu. 
9.
Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisija

Raimonds Graudiņš

Vita Saleniece - Šmaukstele

Inese Zaporožeca

Ilze Staļģe

Irēna Romanovska

Izskata iesniegumus par pašvaldības darbinieku un deputātu profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu pārkāpumiem

Komisijas nolikums
10.
Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Inga Reķe
Sandra Ozoliņa
Vija Plūme
Juta Cauņa
Izvērtē izglītojamo veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamam atbilstošu izglītības programmu

Komisijas nolikums
11.

Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Santa Ločmele
Vita Volonte
Inga Reķe
Gundars Kristapsons

Nosaka prioritātes interešu izglītībā, izstrādā un apstiprina interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales noteikumus, izvērtē iesniegtās programmas, un sagatavo domes lēmuma projektu par valsts mērķdotācijas sadaliKomisijas nolikums
12.

Lielvārdes novada valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksai sadales komisija

Santa Ločmele
Vita Volonte
Inga Reķe
Gundars Kristapsons
Izstrādā valsts mērķdotācijas sadales principus un kārtību un sagatavo domes lēmuma projektu minētajā jautājumā. Pamatojoties uz domes lēmumu, veic finanšu līdzekļu sadali

Komisijas nolikums
13.

Lielvārdes novada pašvaldības

bērnu tiesību aizsardzības komisija

Sandra Rība

Marina Ivanova

Baiba Runča

Inga Reķe

Sandra Ozoliņa

Izvērtē un koordinē pašvaldības institūciju un amatpersonu darbu ar nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm, veic preventīvo darbu nepilngadīgo uzvedības korekcijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus

Komisijas nolikums
14.
Lielvārdes novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisija
Imants Balodis
Elita Ozoliņa
Izskata personu iesniegumus par Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un institūciju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu

Komisijas nolikums
15.
Lielvārdes novada medību koordinācijas komisija
Juris Teikmanis
Valdis Rubažs
Haralds Barviks
Vilnis Didriksons
Andris Neimanis

Nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus

postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanaiKomisijas nolikums
16.
Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija
Dzintars Laganovskis
Līga Zariņa
SIA "Lielvārdes Remte" pārstāvis

Izvērtē pašvaldību dzīvojamā fondā īrnieku veiktos ieguldījumus un nosaka kompensējamo ieguldījumu apmēru;Komisijas nolikums
17.
Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai

Līga Zariņa

Anita Bērziņa
Benita Šteina
Dzintars Laganovskis
Jānis Bite

Izvērtē personu un nosacījumu, kuriem iestājoties darījuma subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, atbilstību normatīvo aktu izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Komisijas nolikums
18.
Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisija

Līga Zariņa

Anita Streile

Vita Volonte

Airita Brenča

Irēna Romanovska

Komisijas darbības mērķis ir veicināt vienotu izpratni par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu un izsniegt atļaujas simbolikas lietošanai.                                                                                           
19.
Koku novērtēšanas komisija

Dace Skrūzmane

Diāna Borozkina

Sandra Pudāne

Dzintars Laganovskis

Vilnis Švagris

Koku novērtēšanas komisija izskata koku ciršanas iesniegumus un lemj par koku nociršanu vai ciršanas aizliegumu
                                                                                                            X