Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2017.gadā Lielvārdes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes. Dokumentu izstrādi vada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa, vadītāja Daina Pētersone, sadarbībā ar pārējām pašvaldības nodaļām, novada iestādēm un ar līgumu piesaistīto izstrādātāju “JB Consulting”.

Šobrīd norit darbs pie dokumenta sadaļu izstrādes: Pašreizējās situācijas analīze, Attīstības programmas Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (tiks izstrādāts pēc publiskās apspriešanas).

Līdz jaunās attīstības programmas apstiprināšanai spēkā ir Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam ar aktualizētajiem Rīcības un Investīciju plāniem (sk. zemāk).

Lielvārdes novada Attīstības programma ir pašvaldības izstrādāts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai un pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Balstoties uz Lielvārdes novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, attīstības programmas stratēģijā nākamajiem septiņiem gadiem tiek turpināta novada vienmērīga un mērķtiecīga attīstība noteiktajos virzienos, stiprinot novada prioritāros virzienus:

Vīzija - “Lielvārdes novads – moderna pilsētlauku vide, kura ir pievilcīga dzīvošanai, darbam, atpūtai un tūrismam. Novada pārdomātas, ilgtspējīgas plānošanas un attīstības rezultātā tiks saglabātas esošās lauksaimniecības teritorijas, nodrošināta droša, zaļa un sakopta dzīves vide, kā arī attīstītas uzņēmējiem pievilcīgas rūpnieciskās zonas. Apvienojumā ar kvalitatīvu izglītības un kultūras pakalpojumu piedāvājumu tas nodrošinās radošas un daudzpusīgas iespējas, konkurētspējīgas darba vietas, veicinās iedzīvotāju labklājību, kā arī sekmēs novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī.”

Šajā Lielvārdes novada mājaslapas sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti – Attīstības programma” arī turpmāk tiks publicēta aktuālā informācija, tuvākais – par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam publisko apspriešanu, tad apstiprināšanu un uz priekšu arī – ikgadējo investīciju plānu aktualizēšanu.

 

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam daļas:

1. Esošās situācija un SVID analīze

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1 .daļa - pašreizējās situācijas SVID analīze.pdf

2. Stratēģiskā daļa

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam 2. daļa - stratēģiskā daļa.pdf

3. Investīciju plāns

Aktualizētais investīciju plāns 2017.-2019.gadam.pdf

Investiciju plāns 2017-2019.gadam.pdf

4. Rīcības plāns

Aktualizētais Rīcības plāns 2017.-2019. gadam .pdf

Rīcības plāns 2017-2019.gadam.pdf

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam rīcības plāns (2016.-2018.).pdf

Attīstības programmas rīcības plāns 2011.-2017.gadam.pdf

5. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.pdf

Pielikumi.pdf

 

Uzraudzības ziņojumi un paskaidrojuma raksti:

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojums (2017).pdf

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam INVESTĪCIJU PLĀNA (2015.-2017.g) paskaidrojuma raksts.pdf

Domes lēmumi par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādi:

2019. gada 30. janvāra lēmums nr.10: "Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 ”Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.-2024.gada izstrādes uzsākšanu” 

2018.gada 27.jūnija lēmums Nr.275 “Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

2018.gada 30.maija lēmums Nr.214 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarināšanu”

2018.gada 30.maija lēmums Nr.215 “Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.– 2024.gadam izstrādes uzsākšanu”

2018.gada 31.janvāra lēmums Nr.5 “Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā (2017.-2019.gadam) Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu”

2017.gada 20.augusta lēmums Nr.360 “Par 22.02.2017. Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”

2017.gada 9.jūnija lēmums Nr.279 “Par 22.02.2017. Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”

2017.gada 22.februāra lēmums Nr.78 “Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu ” 
 X