Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas sastāv no šādām daļām:

 • 1. daļa – esošās situācijas un SVID analīze:
  • Esošās situācijas analīze raksturo novada dabas un cilvēkresursus, apskata tautsaimniecību, infrastruktūru, vides stāvokli, izglītības, kultūras un publiskās pārvaldes jomas.
  • SVID analīze apskata novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudus.

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 1 . daļa - pašreizējās situācijas SVID analīze.pdf

 • 2. daļa - Stratēģiskā daļa:
  • Sadaļā „Resursi un specializācija” identificēti novada unikālie resursi, kā arī specializācija, kas raksturo novadu 2010.gadā un uz kādu novads tiecas 2030. gadā.
  • Vīzija ilustrē attīstības mērķi, uz ko tiecas Lielvārdes novads.
  • Ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, mērķi, rīcības un sasniedzamie rezultāti identificē novada attīstības prioritātes ilgtermiņā (2030. gads) un vidējā termiņā. Šajā sadaļā uzstādīti arī attīstības kvantitatīvie un kvalitatīvie mērķi.
  • Sadaļā "Investīciju plāns" uzskaitīti visi pašvaldības attīstības projekti, kas ar pašvaldības lēmumu tiks uzsākti vai jau tiek realizēti, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās prioritātes, mērķus un rīcības virzienus.
  • Stratēģiskajā daļā analizēta arī attīstības programmas saskaņotība ar citiem plānošanas dokumentiem, aprakstīts programmas izstrādes process, kā arī aprakstīts veids, kā tiks ieviesta un uzraudzīta programma.

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam 2. daļa - stratēģiskā daļa.pdf

Aktualizētais investīciju plāns 2017.-2019.gadam.pdf

Investiciju_plans_2017-2019.pdf

Investīciju plāns 2009.-2014.g.pdf

 • 3. daļa - Rīcības plāns. Šajā daļā uzskaitītas projektu idejas, ko pašvaldība ir iecerējusi realizēt.

Aktualizētais Rīcības plāns 2017.-2019. gadam .pdf

Ricibas-plans-2017-2019.pdf

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam RĪCĪBAS PLĀNS (2016.-2018.).pdf

Lielvārdes novada attīstības programmas rīcības plāns 2011.-2017.pdf

 • 4. daļa - Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
 • Pielikumi. Informatīvi materiāli, kas kalpo kā attīstības programmu papildinošs, informatīvs materiāls.

Lielvārdes novada attīstības programmas stratēģiskā daļa un investīcijas plāns ir izstrādāts vidējam termiņam no 2011.gada līdz 2017.gadam.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.pdf

Pielikumi.pdf

Uzraudzības ziņojumi un paskaidrojuma raksti:

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam uzraudzības ziņojums (2017).pdf

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam INVESTĪCIJU PLĀNA (2015.-2017.g) paskaidrojuma raksts.pdf


Ar programmas pieņemšanu saistītie domes lēmumi:

2017. gada 26. aprīļa lēmums nr. 184 "Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu"

2017. gada 31. janvāra lēmums nr. 69 "Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju plāna un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu"

2016. gada 29. jūnija lēmums nr. 344 "Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam uzraudzības ziņojuma par 2015. gadu apstiprināšanu"


2015. gada 30. jūnija lēmums nr. 158 "Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna apstiprināšanu"

 
2012. gada 28. novembra sēdes protokola izraksts "Par Lielvārdes Novada Attīstības programmas 2011. - 2017. gadam apstiprināšanu"
 X