Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.7. (9. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
117.

Par klātienes mācību atsākšanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Lēmums


Sēde Nr.6. (31. marts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
74.

Par iekšējo noteikumu Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

75.

Par iekšējo noteikumu Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

76.

Par iekšējo noteikumu Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

77.

ar iekšējo noteikumu Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

78.

Par iekšējo noteikumu Nr.6 “Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

79.

Par iekšējo noteikumu Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

80.

Par noteikumu Nr.8 “Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 22.februāra noteikumu Nr.2 ”Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

81.

Par noteikumu Nr.9 “Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 22.februāra noteikumu Nr.3 ”Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

82.

Par nolikuma Nr.5 “Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

83.

Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020./2021. mācību gada 2.semestrim

Lēmums
84.

Par Lielvārdes novada pašvaldības turējumā nodotā mazvērtīgā inventāra izslēgšanu no uzskaites

Lēmums
85.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” turējumā nodotā mazvērtīgā inventāra un pamatlīdzekļu uzņemšanu pašvaldības uzskaitē

Lēmums
86.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Lielvārdes Remte” par īpašumu Mednieku ielā 24, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
87.

Par finansējumu Lielvārdes pamatskolai jaunas automašīnas iegādei

Lēmums
88.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam “Lielvārdes Attīstības fonds”

Lēmums
89.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.209 “Par nomas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Raiņa ielā 5, Lielvārdē”

Lēmums
90.

Par atkārtotu publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves atradnes izveidošanai nekustamā īpašuma „Vecumnieki –4”, Jumpravas pagastā, teritorijā

Lēmums
91.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020435 (Centra iela 1A), 74480020438 (Skolas iela 1A) apvienošanu

Lēmums

Grafiskais pielikums

92.

Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74480040204 Jumpravas pagastā

Lēmums
93.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

Grafiskais pielikums

94.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela zemes gabala daļas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

95.

Par pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
96.

Par pašvaldības kustamās mantas – kurināmās malkas Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
97.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
98.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 28, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
99.

Par nekustamā īpašuma Miera iela 34A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
100.

Par nekustamā īpašuma Miera iela 34B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
101.

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
102.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sprogas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
103.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
104.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3 zemes gabala daļas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums
105.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 5 nedzīvojamās telpas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums
106. Par nomas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā “Lēdmanes Ambulance”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā un nomas maksas samazinājumu ārstu praksēm Lēmums
107.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar biedrību “Iespēju ceļi”

Lēmums
108.

Par pieteikuma “Multimediāls stāsts “Lielvārde laiku lokos” iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fondā

Lēmums
109.

Par pieteikuma “Rīta brīvdabas koncerts” iesniegšanu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās kultūras programmas 2021” projektu konkursā

Lēmums
110.

Par pieteikuma “Senās mūzikas ansambļa “Modus Vivendi” CD “Veltījumi” ierakstīšana un izdošana” iesniegšanu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās kultūras programmas 2021” projektu konkursā

Lēmums
111.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā Nr.386 “Par pašvaldības īpašuma iznomāšanu atkritumu konteineru novietošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nomas maksas un nomas maksas samazinājuma apstiprināšanu”

Lēmums

Precizējums

112.

Par Lielvārdes novada domes 2021. gada 3. marta saistošo noteikumu Nr.2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lielvārdes novada pašvaldībā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

113.

Par Lielvārdes novada domes 2021.gada 3.marta saistošo noteikumu Nr.3  “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

114. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
115.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
116.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

LēmumsSēde Nr.5. (3. marts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
70. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

71. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

72. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

73. Par Lēdmanes tautas nama telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonam LēmumsSēde Nr.4. (24. februāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
50.

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam ikgadējā uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Lēmums

Uzraudzības ziņojums

51.

Par aizņēmumu investīciju projekta “Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma pārbūve” īstenošanai

Lēmums
52.

Par grozījumiem Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

Lēmums
53.

Par 2021. gada 1.un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

Lēmums
54.

Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021.gadā

Lēmums
55.

Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021.gadā

Lēmums

Pielikums

56. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu un sadali pedagogiem un skolotāju palīgiem, kuri strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā Lēmums
57.

Par A. S. parāda norakstīšanu par nekustamo īpašumu

[..], Lielvārdē

Lēmums
58.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S.I. par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
59.

Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu SIA „OBRUSA” īpašumam

Skolas ielā 34L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
60.

Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu SIA „Ogres Elektrons” īpašumam

Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
61.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu SIA “RDI” par īpašumu “Daugavmalas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
62.

Par nepabeigtās celtniecības objekta izmaksu izslēgšanu no bilances

Lēmums
63.

Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela 11, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā

Lēmums
64.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 6, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 4, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130020013

Lēmums
66.

Par Lielvārdes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Lēmums

1. Pielikums

2. Pielikums

3.1.Pielikums

3.2.Pielikums

3.3.pielikums

3.4.Pielikums

67.

Par klātienes mācību atsākšanu 1.-4.klasē Lielvārdes novada pašvaldības

izglītības iestādēs
Lēmums
68.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums
69.

Par Lielvārdes novada būvvaldes 2020.gada 14.decembra lēmuma Nr.BIS-BV-5.22-2020-4729 “Par papildus informācijas pieprasīšanu un iesniegumu izskatīšanas termiņa pagarināšanu” apstrīdēšanu

Lēmums


Sēde Nr.3. (10. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
43.

Par finansējumu piešķiršanu ūdensvada būvprojekta izmaiņu veikšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums
44.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7448 004 0206,

Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
45.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
46.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Puraines”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
47.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
48.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Spilves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
49.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tentenjāņi 1”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums


Sēde Nr.2. (27. janvāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
14.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu

Lēmums
15.

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi 

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

16.

Par nolikuma Nr.1 ”Grozījumi Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums
17.

Par nolikuma Nr.2 "Lielvārdes novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums" apstiprināšanu

Lēmums
18.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dalības atsaukšanu ERAF atklātā projektu konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam ar projektu "Lēdmanes doktorāta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana I.P. ģimenes ārsta praksē"

 

Lēmums
19.

Par nolikuma Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums
20. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 23.decembra lēmuma Nr.376 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” Lēmums
21.

Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2021. gada janvāra - augusta mēnešiem

Lēmums
22.

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2021.gadam sadali

Lēmums
23.

Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanu attālināta mācību procesa laikā

Lēmums
24.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2021.gadam apstiprināšanu

Lēmums
25.

Par nekustamā īpašuma “Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.60 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai

Lēmums
26.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu un malkas nodošanu atsavināšanai

Lēmums

27.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 6, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu iznomāšanu

Lēmums

28.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silvani”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
29.

Par nedzīvojamo telpu Ceriņu ielā 2A, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,

nomas maksas samazinājumu ārstu praksei

Lēmums
30.

Par D. A. komunālo pakalpojumu parādu par īpašumu

 [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, norakstīšanu

Lēmums
31.

Par S. K. komunālo pakalpojuma parāda norakstīšanu par nekustamo īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
32.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.jūlija lēmumā Nr.194

"Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” ūdensvada izbūvei Liepu ielā, Lielvārdē"

Lēmums
33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co”

par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
34.

Par noteikumu Nr.1 “Par Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumu Nr.5 ”Noteikumi par pašvaldības dzīvojamā fondā veikto ieguldījumu kompensēšanu un neizīrēto dzīvojamo telpu apsaimniekošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums
35.

Par Lielvārdes novada domes Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas darbības izbeigšanu

Lēmums
36.

Par nolikuma Nr.4 ”Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra nolikuma ,,Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu

Lēmums
37.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silamala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
38.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
39.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Graudiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
40.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Karpīši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
41.

Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā,

Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu

Lēmums
42.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

LēmumsSēde Nr.1. (13. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

1.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar I.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
2.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
3.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S.C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
4.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar MG. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
5.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J.J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
6.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U.K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
7. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M.M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
8. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
9. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.O. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
10. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S.P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
11. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Dz.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
12. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums
13. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē  Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu