Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Sēde Nr.3. (7. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts


Sēde Nr.2. (31. janvāris) Darba kārtība Video ieraksts
3. Par Sarmītes Lazdiņas iecelšanu par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
4. Par Kristīnes Kukas iecelšanu par Lēdmanes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
5.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā (2017.-2019.gadam) Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu

Lēmums

Plāns

6. Par piedalīšanos projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība” Lēmums
7.

Par Lielvārdes novada domes 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

8. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

9.

Par noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Nolikums

10.

Par pašvaldības autonomās funkcijas - veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildes nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram

Lēmums
11.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums
12. Par instrukcijas “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un uzskaites kārtība” izdošanu

Lēmums

Instrukcija

13.

Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali

Lēmums

14.

Lēmums

Pielikums

15.

Par Lielvārdes novada domes 27.12.2017. lēmuma Nr. 594 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 13.pielikuma I. daļas precizēšanu

Lēmums

Pielikums

16.

Par biedrības “Sporta klubs “Lielvārde”” līgumsaistību izpildi un līgumā paredzēto izmaksu attiecināšanu

Lēmums

17.

Par mācību maksas daļēju kompensēšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai A.Z.

Lēmums

18. Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

19.

Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu

Lēmums

20.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums

21.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

22.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

23.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

24.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Madaru iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

25.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, triju cirsmu pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

26.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

LēmumsSēde Nr.1. (17. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Video ieraksts
1.

Par Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora Aigara Kruveša atbrīvošanu no amata

Lēmums
2. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora amatu

Lēmums

NolikumsSēde Nr.0. (28. februāris)

 X