Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests nodrošina pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādē (turpmāk tekstā – pabalsts bērnu ēdināšanai) ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs tiek noteikts atbilstoši Lielvārdes novada Domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuru bērni mācās Lielvārdes novada vispārizglītojošās iestādēs, kā arī pabalstu tiesīgi saņemt Lielvārdes administratīvajā teritorijā deklarētie klienti, kuru bērni mācās citās izglītības iestādēs, kurās mācību programma nav valsts valodā, vai arīApgūst vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo pamatizglītību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Lielvārdes novada domes 28.10.2015. saistošie noteikumi Nr.19. "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Izziņa no izglītības iestādes, ja bērns nemācās Lielvārdes novada vispārizglītojošās iestādēs.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 darba dienās.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Pēc lēmuma pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes vai pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

Administratīvais process:

Ir.

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Lielvārdes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Atgādinājums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai var saņemt tikai trūcīgas, maznodrošinātas  ģimenes (personas).

Brīdinājums:

Pabalstu bērnu ēdināšanai izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus. 

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Tālrunis - informācijas iegūšanai: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes bankas kontā.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes bankas kontā.

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu pārskaita izglītības iestādes bankas kontā.
 X